יל"ד ממוסך (masked) קשור בעיבוי גדול יותר של עובי האינטימה- מדיה בעורק התרדמה בהשוואה לנורמוטנסיביים.

תאריך: 06/05/2015

מטרת המטה-אנליזה שבוצעה ע"י חוקרים באוניברסיטת מילאנו היתה לבדוק את הקשר בין יל"ד ממוסך עם טרשת תת-קלינית בעורק התרדמה באנשים ללא כל טיפול. נכללו במטה-אנליזה 1,039 נורמוטנסיביים, 497 חולים עם יל"ד ממוסך ו – 766 חולי יל"ד קבוע. האינטימה-מדיה הראה עובי מתקדם ומובהק מנורמוטנסיביים (681 מיקרומטר – מיקרונים) ליל"ד ממוסך, (763 מיקרומטר) ליל"ד קבוע (787 מיקרומטר). עיבוד רגישות הראה שהתוצאה לא הושפעה רק מתוצאות של ממחקר אחד.

Cuspidi C1, Sala C, Tadic M, et al. Untreated masked hypertension and carotid atherosclerosis: A meta-analysis. Blood Press. 2015;24:65-71.

הערת פרופ' יודפת
במחקרים אפידמיולוגיים שפורסמו בתקופה האחרונה נמצא שיל"ד ממוסך קשור בעלייה בסיכון הקרדיו-וסקולרי ובתמותה מוגברת (מחקר PAMELA). הממצאים העיקריים במחקר הנוכחי הם: 1.מדד מסת החדר השמאלי עולה מנורמוטנסיביים ליל"ד ממוסך וליל"ד קבוע. 2. השכיחות של LVH היא גבוהה יותר ביל"ד ממוסך ויל"ד קבוע בהשוואה לנורמוטנסיביים ללא הבדל מובהק בין קבוצות יל"ד. 3. לחץ הדם הסיסטולי במרפאה ובניטור אמבולטורי במשך היום מראה קורלציה מובהקת עם מדד מסת החדר השמאלי בקרב חולים עם יל"ד ממוסך ויל"ד קבוע. במטה-אנליזה זאת קיימת עדות ברורה שיל"ד ממוסך פוגע באברי מטרה. לפנינו עוד ממצא שמראה שאם ממשיכים במדידת לחץ הדם במרפאה בלבד אנחנו "מזניחים" חולים עם יל"ד ממוסך. השאלה שאין לנו תשובה היא האם טיפול בחולים אלו יוריד את שיעור האירועים הקרדיו-וסקולריים?

כתיבת תגובה