האם יל"ד בהריון קשור בהופעה בעיקר של תסמונות הספקטרום האוטיסטי וב – ADHD בצאצאים? סקירה ומטה-אנליזה

תאריך: 01/07/2018

מטרת העיבוד והמטה-אנליזה שבוצעו ע"ח חוקרים מפינלנד היתה לבדוק את הקשר בין הפרעות היפרטנסיביות בהריון והסיכון להפרעות נוירו-התפתחותיות בצאצאים. נמצאו 61 מחקרים שהתאימו להיכלל בסקירה ובמטה-אנליזה. שנים עשר מהם כללו הערכות לגבי הפרעות בספקטרום האוטיסטי. אחד עשרה מהם (שכללו 777,518 משתתפות) דיווחו על הערכה מתוקננת של יחס סיכון מובהק של 1.35. עשרה מחקרים דיווחו על הערכות לגבי ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder). ששה מהם (שכללו 1,395,605 משתתפות) דיווחו על הערכה מתוקננת ומובהקת של יחס סיכון של 1.29. עיבודי תת-קבוצות לפי סוג החשיפה (כמו קדם-רעלת או הפרעות היפרטנסיביות אחרות) לא הראו הבדל מובהק בין הפרעות אוטיסטיות או ADHD. בשלושים ואחד מחקרים שנכללו במחקר לגבי הפרעות נוירו-התפתחותיות היו התוצאות ברובם בלתי עקביות עם מעט דפוסים שהראו קשר כל שהוא.

Maher GM, O'Keeffe GW, Kearney PM, et al. Association of hypertensive disorders of pregnancy with risk of neurodevelopmental disorders in offspring: A systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2018 Jun 6. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצאים העיקריים בסקירה והמטה-אנליזה הם:  ראשית, התוצאות המתוקננות מראות שחשיפה ליל"ד בהריון קשורה בעלייה של 35% בסיכון להפרעות בספקטרום האוטיסטי לעומת היעדר חשיפה. הקשר בין לחץ הדם בקדם-רעלת להפרעות אלו היה מובהק בעוד שהקשר בין הפרעות היפרטנסיביות אחרות לגבי הסיכון לאוטיזם לא היה מובהק. שנית, התוצאות המתוקננות מראות שחשיפת העובר להפרעה היפרטנסיבית של אמו בהריון היתה קשורה בסבירות של 30% להופעת ADHD בצאצאים. הקשר בין יל"ד בקדם-רעלת ל – ADHD לא שינה את מידת הקשר המובהק אבל הסיכון להפרעה זאת עלה ללא מובהקות ב – 70% בקשר עם הפרעות אחרות של לחץ הדם הגבוה בהריון. ממצאים דומים לגבי הסיכון ל – ADHD נמצאו לגבי ניתוח קיסרי, גיל מבוגר יותר של האם, מצג עכוז, מדד APGR נמוך והפרעות נוירו-התפתחותיות קוגניטיביות אחרות או התנהגותיות כאשר התוצאות בהפרעות אחרונות אלו היו בלתי עקביות. במספר מחקרים נמצא גם קשר בין קדם-רעלת והפרעה קוגניטיבית, הפרעות בגדילה, לידה מוקדמת, משקל לידה נמוך ופיגור שכלי. לא ניתן לשלול שחלק מההפרעות אלו נגרמות ע"י הטיפול התרופתי בלחץ הדם בהריון. מספר מנגנונים הוצעו להסבר הקשר האפשרי בין יל"ד בהריון והתוצא הנוירו-התפתחותי ביניהם שיל"ד גורם להפרעה בתיפקוד השליה בגלל ירידה בזילוף ועקה חימצונית. סיבות אפשריות אחרות הן תזונה מופחתת וזמינות קטנה של חמצן בגלל אי ספיקת השליה שיכולה להשפיע על התפתחות המוח ועל הסיכון להפרעה נוירו-התפתחותית, או לדלקת אימהית. מנתונים מפינלנד על למעלה ממיליון הריונות דווח שעלייה ברמת ה – CRP בקדם-רעלת היתה קשורה באופן מובהק בעלייה של 43% בסיכון לאוטיזם בהשוואה בין רמת החמישון העליון לבין החמישון התחתון של סמן זה. היות המחקר מסוג "חתך" אינו מאפשר לקבוע שיל"ד בהריון הוא הסיבה להפרעות בקרב הצאצאים. יהיה מעניין גם לבדוק האם איזון לחץ הדם בכל אחת מהסיבות ליל"ד בהריון יוריד את הסיכון להפרעות אלו.

כתיבת תגובה