LVH לפי קריטריונים של קורנל באק"ג הוא חזאי לסיכון הקרדיו-וסקולרי ולשבץ מוחי בקשישים מאד– עיבוד ממחקר HYVET

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/08/2016

מטרת המחקר שבוצע ב – 4 מדינות (אנגליה, בלגיה, פינלנד וסין) היתה לבדוק את הערך הפרוגנוסטי של LVH על פי אק"ג לפי 3 קריטריונים: Sokolow-Lyon (SV1 +RV5 or RV6>3/8 mv), Cornell voltage (RaVL+SV3 > 2.8 mV in men and 2.0 mV in women) או Cornell product (QRS duration multiplied by RaVL+SV3 > 244 mV ms for men and QRS duration multiplied by RaVL+SV3+0.6 mV more than 244 mV ms for women) בקרב 3,043 חולי יל"ד מעל גיל 80 שנכללו במחקר HYVET. במעקב ממוצע של 2.1 שנים נמצא ש- LVH לפי שני הקריטריונים של קורנל היה קשור בסיכון פי 1.6-1.9 למחלה קרדיו-וסקולרית ואירוע מוחי. LVH לפי קורנל product היה קשור בסיכון מוגבר ומובהק לאי ספיקת הלב (יחס סיכון של 2.38). בעיבוד לפי מגדר היה LVH לפי קורנל וולטז' (יחס סיכון מובהק של 1.94 ולפי קורנל product (יחס סיכון מובהק של 2.36) קשור בעלייה בסיכון לשבץ מוחי בנשים ולאי ספיקת לב בגברים לפי קורנל וולטז' (יחס סיכון מובהק של 6.47) ולפי קורנל product (יחס סיכון מובהק של 10.63) בהתאמה. לא נמצאה כל עלייה בסיכון לפי הקריטריונים של סוקולוב-ליון. כל 3 הקריטריונים לא היו מובהקים לגבי תמותה מכל סיבה.

Antikainen RL, Peters R, Beckett NS, et al. Left ventricular hypertrophy is a predictor of cardiovascular events in elderly hypertensive patients: Hypertension in the Very Elderly Trial. J Hypertens. 2016 Aug 20. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

נתוני העיבוד הנוכחי מראים שאיבחון LVH על פי שני הקריטריונים של קורנל הוא חזאי טוב למחלה קרדיו-וסקולרית, שבץ מוחי ואי ספיקת לב בקשישים מאד עם יל"ד. שני קריטריונים אלו הם חזאים בולטים במידה ניכרת לשבץ מוחי בנשים ורק אי ספיקת לב בגברים. האינטראקציה בין מגדר וקורנל product לאי ספיקת לב היתה מובהקת. מעניין שהיעדר כל חיזוי לתמותה מכל סיבה בעיבוד הנוכחי היא בניגוד לממצאים במחקרים אחרים והמחברים מסבירים זאת במעקב ארוך יותר במחקר הנוכחי. LVH לפי אק"ג ועלייה במסת החדר השמאלי הם גורמי סיכון לפרפור פרוזדורים שהוא עצמו גורם סיכון לשבץ מוחי אמבולי. בעיבוד הנוכחי נמצאו 187 חולים עם פרפור פרוזדורים ומהם סבלו 6.2% משבץ מוחי בהשוואה ל – 3% ללא פרפור. חוזקו של מחקר זה הוא בהכללת מספר גדול של חולי יל"ד קשישים מאד בגיל 80 ומעלה. המגבלה היא במספר נמוך של אירועים בעיקר בגברים. יש לזכור שכל החולים במחקר HYVET היו בריאים יחסית ליתר האוכלוסייה בגילם לכן אין להוציא מסקנות מתוצאות מחקר זה לגבי חולים שאינם בריאים. מעניין איך היו התוצאות אילו נערכה השוואה בין אבחנת LVH לפי אק"ג לבין האבחנה ע"י אקוקרדיוגרפיה.

כתיבת תגובה