האם שונות במדידות אוטומטיות במרפאה דומה לשונות במדידות לחץ הדם בבית?

תאריך: 02/05/2020

מטרת המחקר שבוצע בקנדה היתה להשוות את מדידת לחץ הדן האוטומטית במרפאה עם מדידת לחץ הדם בבית ביחס לשונות שנבדקה ע"י הקשר עם מדידת לחץ הדם האמבולטורי במשך היום. המיקוד העיקרי היה על הלחץ הסיסטולי. נתוני 3 שיטות מדידת לחץ הדם נאספו מקרב 300 מטופלים שהופנו מהקהילה לביצוע ABPM. סטיית התקן של ההבדל בין ממוצע לחץ הדם הסיסטולי האמבולטורי ביום (136.4) וממוצע לחץ הדם הסיסטולי במדידה אוטומטית במרפאה (131.2) היה 13.6 (לא מובהק) בהשוואה ל 13.1 שהיה ההבדל בסטיית התקן בין לחץ הדם האמבולטורי ביום ללחץ הדם במדידות בבית (136.7). מקדמי המתאמים היו מעט נמוכים בלחץ הדם האמבולטורי ביום לעומת מקדמי השונות של המדידות האוטומטיות במרפאה (r=0.54) בהשוואה למדידות בבית (r=0.60). מקדמי השונות של המדידות האוטומטיות במרפאה (12%) והמדידות בבית (11.8%) והשונות בין המדידות האוטומטיות והביתיות היו דומים. השונות בקרב 139 חולי יל"ד שווה או מעל 140 ממ"כ במדידה ידנית במרפאה שחושבה ע"י סטיות התקן של ממוצע ההבדל לעומת לחץ הדם האמבולטורי ביום היו דומים למדידות האוטומטיות (14.6) ולמדידות בבית (13.9). באופן כללי גם לחץ הדם הסיסטולי במדידה אוטומטית וגם במדידות בבית הראו דרגה דומה של שונות כפי שנבדקו בשיטות שונות.

Myers MG, Kaczorowski J. Are Automated Office Blood Pressure Readings More Variable Than Home Readings? Hypertension. [published online ahead of print, 2020 Mar 23].

הערת פרופ' יודפת

הממצא במחקר הנוכחי בו נטלו חלק 300 מטופלים שעברו ABPM ובנוסף לחץ דמם נמדד באופן אוטומטי במרפאה וגם בבית הראה שהשונות בלחץ הדם הסיסטולי שנמדד אוטומטית במרפאה היתה דומה לשונות בלחץ הדם שנמדד בבית. גם מקדם השונות של הלחץ הסיסטולי בין שתי השיטות לא היה שונה באופן מובהק. במחקרים שנערכו לאחרונה נמצא ששונות בלחץ הדם קשורה בסיכון CV גבוה. לכן, ניתן לסמוך גם על המדידות האוטומטיות במרפאה כמו על המדידות בבית. למרבה הצער, הוויכוח על המדידות האוטומטיות לעומת המדידות הביתיות לא נגמר. הקורלציה בין המדידות האמבולטוריות של לחץ הדם ביום לבין המדידות האוטומטיות והביתיות היתה נמוכה. יתרה מכך, לחץ הדם בבית ולחץ הדם האמבולטורי ביום הראו אי התאמה באבחנה של יל"ד. רק 51% של החולים סווגו כסובלים מיל"ד או ללא יל"ד תוך מדידות בשלושת האפשרויות של המדידה הסיסטולית. השאלה שעולה האם מדידת לחץ הדם בניטור אמבולטורי, במדידות אוטומטיות ובמדידות בבית כפופה לגורמים שונים שיוצרים את השונות או רגישות לשינויים בלחץ הדם כך שלחץ דם אמיתי הוא קשה למדידה או שהוא ביסודו משתנה. דרך אחת לצאת מבעייה זאת נעשתה ע"י החוקרים בהצעתם ששלושת שיטות המדידה משלימים זה את זה כאשר נערך סקר לאבחנה של יל"ד. הצעה זאת יש לשקול ע"י מחקר שיבדוק מי מהיבטים השונים של יל"ד משקף יותר במדויק את השיטה העדיפה ומדוע. בינתיים יש לזכור שהשונות בלחץ הדם היא מרכיב יסודי במדידות לחץ הדם ואת שיטות מדידת לחץ הדם אין לפסול על הרקע של השונות בלחץ הדם.

כתיבת תגובה