האם קיימת הצדקה לטיפול תרופתי כבר בדרגה 1 של יל"ד על פי הנחיות ACC/AHA 2017? עיבוד נוסף מ – SPRINT

תאריך: 03/09/2019

מטרת העיבוד המשני ממחקר SPRINT  היתה לענות על השאלה האם איזון לחץ הדם לרמה סיסטולית נמוכה מ – 120 ממ"כ (לעומת הורדה לבין 130-139 ממ"כ) ע"י טיפול נמרץ מוריד את הסיכון למחלה טרשתית CV ללא עלייה בתופעות לוואי חמורות. נבדקו ההבדלים בהיארעות של מחלה טרשתית CV לבין תופעות הלוואי החמורות ע"י טיפול נמרץ לאיזון לחץ הדם לאורך טווח של סיכון טרשתי CV של 10 שנים. הוצאו מהעיבוד חולים עם מחלה טרשתית CV וחולים מגיל 80 ומעלה. נכללו בעיבוד 6,875 משתתפים. יחסי הסיכון והבדלי הסיכון של האירועים ה – CV ותופעות הלוואי הושוו על פי רבעוני הסיכון בבסיס. החיזוי החציוני של הסיכון ה – CV היה 15.9%. איזון לחץ הדם ע"י הטיפול הנמרץ הוריד באופן מובהק את האירועים ה – CV ב -25% ולא נמצא כל הבדל בהשפעה לאורך כל רבעוני הסיכון. נמצאה על בלתי מובהקת של 8% בתופעות הלוואי החמורות ולא כל הבדל בסיכון לאורך רבעוני הסיכון.

Plante TB, Juraschek SP, Miller ER 3rd, et al. Comparison of frequency of atherosclerotic cardiovascular and safety events with systolic blood pressure <120mm Hg versus 135-139mm Hg in a Systolic Blood Pressure Intervention Trial Primary Prevention Subgroup. Am J Cardiol. 2018;122:1185-1190.

 

הערת פרופ' יודפת

בעיבוד הנוכחי נמצא שהורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ ע"י טיפול נמרץ במרפאה לעומת הורדתו לערכים בין 130-139 ממ"כ באנשים ללא מחלה CV הורידה באופן מובהק את שיעור האירועים ה – CV ב – 25% והיתה קשורה בעלייה לא מובהקת של 8% בסיכון לתופעות לוואי חמורות. ההנחיות הקיימות ממליצות על התחלת הטיפול התרופתי בשלב 1 (130-139/60-89 ממ"כ) רק אם הסיכון ה – CV הוא שווה או מעל 10%. ממצאי העיבוד הנוכחי מרחיבים את הידע הרפואי כי הוא הראשון שמדווח על נקודת סיום CV מצטברת (ללא אירועי אי ספיקת לב) במניעה ראשונית. ממצא זה נשאר יציב גם לאחר שמשוואת משלב העוקבה תוקפה לאירועים CV. בממצאים אלו ניתן היה גם לבדוק ישירות את ספי הסיכון שנכללים בהנחיות האמריקאיות ואת התועלת של האיזון הנמרץ שכולל אפילו את הרבעון התחתון של הסיכון ה – CV. הממצאים אלו מעלים את האפשרות שניתן להתחיל בטיפול תרופתי גם בשלב 1 באם נכשלים בטיפולים שאינה פרמקולוגיים. יש כמובן להתייחס לממצאים אלו בזהירות בגלל העיבוד לאחר מעשה. מה שמטריד אותי הוא אי הכללת חולי יל"ד מגיל 80 ומעלה במחקר והייתי מחכה לעיבוד מסוג זה בחולים אלו כדי למצוא מהי המשוואה –טיפול/נזק בחולים אלו.

כתיבת תגובה