האם טיפול נמרץ להורדת לחץ הדם מאבחן יל"ד של החלוק הלבן ויל"ד ממוסך כמו בטיפול רגיל? עיבוד ממחקר .SPRINT

תאריך: 01/10/2020

מטרת העיבוד הנוכחי ממחקר SPRINT היתה לבדוק האם הורדה נמרצת של לחץ הדם ליעד נמוך מ – 120/80 ממ"כ יאבחן יל"ד של החלוק הלבן ויל"ד ממוסך בשיעור אחר מאשר הורדה סטנדרטית (140/90 ממ"כ) של לחץ הדם. בעיבוד שבוצע 27 חודשים לאחר החלוקה האקראית לטיפול נמרץ או רגיל. נכללו בעיבוד 897 חולי יל"ד תוך שימוש במדידות לחץ הדם המרפאה (149/90 ממ"כ) ובלחץ הדם ביום ב – ABPM ( 135/85 ממ"כ) לבדיקת שיעור המשתתפים עם יל"ד של החלוק הלבן  (שווה או מעל 140/90 ממ"כ במרפאה ונמוך מ – 135/85 ממ"כ ביום) לעומת יעד שווה או מעל 120/80 ממ"כ במרפאה ולחץ דם יומי נמוך מ  129/80 ממ"כ,  ויל"ד ממוסך שאינו מאוזן (נמוך מ – 140/90 ממ"כ במרפאה ושווה או גבוה מ – 135/85 ממ"כ בלחץ הדם היומי לעומת לחץ דם נמוך מ – 120/80 ממ"כ במרפאה ולחץ דם יומי שווה או מעל 120/80 ממ"כ) בכל זרוע של המחקר. השכיחות של יל"ד של החלוק הלבן היתה 9% והשכיחות של יל"ד ממוסך שאינו מאוזן היתה 34% בשתי זרועות המחקר. השפעת החלוק הלבן עך משתתפים עם לחץ דם שאינו מאוזן במרפאה היתה 20% בזרוע הטיפול הנמרץ ו – 23% בזרוע הטיפול הסטנדרטי. השכיחות של יל"ד ממוסך שאינו מאוזן  היה 62% בקבוצת הטיפול הנמרץ ו – 56% בקבוצת הטיפול הסטנדרטי.

Ghazi L, Cohen LP, Muntner P, et al. Effects of Intensive Versus Standard Office-Based Hypertension Treatment Strategy on White-Coat Effect and Masked Uncontrolled Hypertension: From the SPRINT ABPM Ancillary Study. Hypertension. 2020;76:1090-1096.

הערת פרופ' יודפת

קיימים מספר ממצאים חשובים במחקר זה. האחד, שיעור דומה של השפעת החלוק הלבן ויל"ד ממוסך שאינו מאוזן על פי החלוקה האקראית לטיפול נמרץ לעומת טיפול רגיל להורדת לחץ הדם. טיפול נמרץ היה קשור בשיעור גדול יותר של מטופלים עם יל"ד שאינו מאוזן. התוצאות היו דומות כאשר מתייחסים ללחץ הדם הסיסטולי רק במשך היום בלבד ולחץ הדם הסיסטולי/דיאסטולי במשך 24 שעות להגדרת הפנוטיפים של לחץ הדם. השכיחות של יל"ד ממוסך שאינו מאוזן היתה גדולה יותר מהשכיחות של אפקט החלוק הלבן בשני זרועות הטיפול. אפקט החלוק הלבן נמצא בסביבות 20% מהמשתתפים עם יל"ד שאינו מאוזן במרפאה בשתי זרועות הטיפול ויל"ד ממוסך שאינו מאוזן נמצא בסביבות 60% בקרב משתתפים עם לחץ דם מאוזן במרפאה בשני זרועות הטיפול תוך שימוש בספים ספציפיים של לחץ הדם. היות השכיחות של אפקט החלוק הלבן ויל"ד ממוסך שאינו מאוזן גבוהה תוך שימוש ביעדי לחץ דם נמרץ ורגיל יש לבצע לכן ABPM ללא קשר לנמרצות הטיפול. הטיפול הנמרץ תוך שימוש באותם ספי לחץ הדם (130/80 ממ"כ) לעומת הטיפול הרגיל מצביע על שיעור נמוך יותר של יל"ד קבוע שאינו מאוזן ושיעור גדול יותר של יל"ד מאוזן. הטיפול הנמרץ לעומת הרגיל מתבטא בשיעור גדול יותר של אפקט החלוק הלבן באלו עם יל"ד שאינו מאוזן במרפאה ושיעור קטן יותר של משתתפים עם יל"ד ממוסך שאינו מאוזן בקרב אלו עם לחץ דם מאוזן במרפאה. לתוצאות אלו יש להתייחס בזהירות היות וספי לחץ הדם הסיסטולי ב – SPRINT היו 120 ו – 140 ממ"כ ולא 130 ממ"כ. לאור הממצא של שכיחות גבוהה של אפקט החלוק הלבן ויל"ד ממוסך שאינו מאוזן מניחים החוקרים שמדידות לחץ הדם מחוץ למרפאה הן שימושיות לאיפיון הפנוטיפים של לחץ הדם גם כאשר יעד הטיפול הנמרץ הוא נמוך מ – 120 ממ"כ. במגבלות המחקר יש לציין שלא בוצע ABPM בבסיס ולכן לא ניתן למצוא שינויים תוך משתתף בפנוטיפים של לחץ הדם, שלחץ הדם במרפאה ו – ABPM נמדדו רק פעם אחת אחת ושלא בוצעו מדידות ביתיות של לחץ הדם במחקר זה.

כתיבת תגובה