האם לחץ הדם הסיסטולי המרכזי ולחץ הפעימה הם החזאים הטובים ביותר לפגיעה באברי מטרה בחולי יל"ד?

תאריך: 30/12/2019

מטרת המחקר הרב-מרכזים והרב-מדינות telehealth-based Vascular health ASsessment Of The hypertENSive patients Registry היתה לבדוק כיצד לחץ הדם המרכזי וההמודינמיקה ההיקפית מושוות עם השפעת יל"ד על אברי מטרה. במחקר נכללו 646 חולי יל"ד (גיל ממוצע 52, 54% גברים, 65% מטופלים) שעברו ניטור אמבולטורי מרכזי והיקפי של לחץ הדם הסיסטולי ולחץ הפעימה, ונבדקו השונות בלחץ הדם הסיסטולי ולחץ הפעימה, מהירות גל הפעימה ומדד האוגמנטציה. הנזק לאברי מטרה הוגדר כעלייה במדד מסת החדר השמאלי (נזק לבבי שנבדק בקרב 482 חולים), עלייה בעובי אינטימה-מדיה (נזק וסקולרי בקרב 482 חולים) או ירידה ב – eGFR או עלייה בהפרשת חלבון בשתן (נזק כלייתי שנבדק בקרב 388 חולים). לחץ הדם הסיסטולי ולחץ הפעימה האמבולטוריים היו קשורים באופן חזק ומובהק בנזק לבבי בעיקר ע"י לחץ הדם המרכזי במשך 24 שעות וקשר חלש ביותר במדידות הברכיאליות. הקשר היה חזק פחות עם נזק וסקולרי ועם מגמה לעליונות של לחץ הדם המרכזי במשך 24 שעות לעומת הניטור הברכיאלי. לא נמצא כל קשר מובהק עם נזק לכליות. השונות בלחץ הסיסטולי ובלחץ הפעימה, במהירות גל הפעימה ובמדד האוגמנטציה לא היו קשורים באחת מהצורות של הפגיעה באברי מטרה. בעיבוד רב-מישתנים נמצא שהגיל היה קשור בכל צורות הנזק לאברי מטרה בעוד שלחץ הדם הסיסטולי ולחץ הפעימה המרכזיים היו חזאים לעלייה בסיכון של נזק לבבי.

Omboni S, Posokhov I, Parati G, et al; VASOTENS Registry Study Group.

Variable association of 24-h peripheral and central hemodynamics and stiffness with hypertension mediated organ damage: the VASOTENS Registry. J Hypertens. 2019 Dec 12. [Epub ahead of print]

 

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שלחץ הדם הסיסטולי ולחץ הפעימה הן בניטור היקפי והן בניטור מרכזי היו קשורים במידה חזקה בנזק לבבי ללא כל פגיעה בעורק התרדמה או בכליות. קשיות עורקים היקפית ובמידה קטנה יותר גם החזר הגל (שנמדד במהירות גל הפעימה ומדד האוגמנטציה) הראו מגמה לעלייה בנוכחות נזק לאברי מטרה אבל איבדו את הקשר במודלים תיקנוניים. תוצאות אלו מניחים שמדידה בלתי חודרנית של הלחץ העורקי המרכזי במשך 24 שעות יכולה לשפר את הערכת הסיכון האישי של LVH מעבר לניטור הברכיאלי של לחץ הדם במשך 24 שעות. נראה שהיעדר הקשר לפגיעה בכליות מוסבר בעובדה שהלחץ העורק המרכזי קשור בנזק מקרו-וסקולרי ואינו קשור כל כך לנזק מיקרו-וסקולרי שאופייני לנזק בכליות. ממצא מעניין אחר הוא הקשר בין קשיות העורקים, החזרי הגל והשונות בלחץ הסיסטולי עם הפגיעה באברי מטרה. בחולים אלו קשיות העורקים האמבולטורית היתה גדולה יותר באופן מובהק בנוכחות פגיעה באבר מטרה. מדד האוגמנטציה (שמבטא את החזר הגל) היה גדול באופן מובהק בנוכחות נזק לבבי וכלייתי ולא נזק וסקולרי ממצא שמאשר את ערכו בחיזוי. מצד שני, לאחר שבוצעו תיקונונים לגיל, מגדר ומחלות נלוות אבד הקשר מבחינה סטטיסטית. יש לזכור רק שהמחקר הוא תצפיתי ולכן לא ניתן לקבוע סיבתיות באחד מכיווני הממצאים.

כתיבת תגובה