האם כבר דרגה 1 של יל"ד לפי AHA/ACC 2017 קשור באירועים CV ומוחיים?

תאריך: 30/12/2019

מטרת הסקירה הכללית והמטה-אנליזה היתה לבדוק את הקשר בין יל"ד בדרגה 1  (130-139/80-89 ממ"כ) ואירועים CV ולהעריך את מקטע האטיולוגי של האוכלוסייה. המחקרים שנכללו פורסמו בין ינואר 2017 לספטמבר 2019 ולחץ דם תקין נחשב נמוך מ – 120/80 ממ"כ. נכללו 11 פרסומים (16 מחקרים עם 3,212,447 משתתפים עם 65,945 אירועים). יחס הסיכון המובהק לאירועים CV ביל"ד בדרגה 1 לעומת לחץ דם תקין היה 1.38. בעיבוד לפי תת-קבוצות נמצא שיל"ד בדרגה 1 היה קשור ביחס סיכון מובהק של 1.30 למחלה כלילית, ביחס סיכון מובהק של 1.39 לשבץ מוחי, ביחס סיכון מובהק של 1.42 לתחלואה CV וביחס סיכון מובהק של 1.34 לתמותה CV. הקשר בין המקטע האטיולוגי של האוכלוסייה שמודד את הסיכון היחסי היה 12.9% לאירועים CV, 10.48% למחלה כלילית, 12.71% לשבץ מוחי, של 14.03% לתחלואה CV ו – 11.69% לתמותה CV.

Han M, Chen Q, Liu L, et al. Stage 1 hypertension by The 2017 American College of Cardiology/American Heart Association hypertension guidelines and risk of cardiovascular disease events: systematic review, meta-analysis, and estimation of population etiologic fraction of prospective cohort studies. J Hypertens. 2019 Dec 4. [Epub ahead of print]

 

הערת פרופ' יודפת

ממצאי המטה-אנליזה הנוכחית תומכים בהנחיות 2017 של AHA/ACC ומראים שיש קשר בין דרגה 1 של יל"ד ואירועים CV. תוצאות אלו הן יציבות גם לגבי תתי-קבוצות לפחות באלו עד גיל 60. מצד שני, מדידות לחץ הדם היו חד-פעמיות במרפאה בכל המחקרים שנכללו במטה-אנליזה ולכן יש להתייחס לממצאים אלו בזהירות. נצטרך למחקרים עתידיים שבהם ייבדק לחץ הדם בניטור של 24 שעות כדי לאשר תוצאות המטה-אנליזה הנוכחית.

כתיבת תגובה