האם שונות גדולה בלחץ הדם בקשישים קשורה בעלייה בתמותה והאם הטיפול התרופתי יכול להפחית את השונות?

תאריך: 28/11/2019

מטרת המחקר שבוצע במסגרת Second Australian National Blood Pressure study היתה לבדוק האם טיפול ביל"ד לאורך זמן ישפיע את השונות  (עלייה או ירידה) והאם לשינוי זה יש קשר כל שהוא עם התמותה בקשישים עם יל"ד. נכללו 496 חולי יל"ד בגיל שווה או מעל 65 שעברו ניטור אמבולטורי של לחץ הדם בבסיס ואחר מעקב חציוני של שנתיים תוך טיפול. שונות משוקללת ללחץ הדם הסיסטולי ביום ובלילה בבסיס ובמעקב חושבה לפי סטיית התקן הממוצע והמשוקלל ביום ובלילה. חישובי השונות בלחץ הדם סווגו לגבוהה ונמוכה על בסיס חציון ערך השונות הבסיסי ליציבות: שונות נמוכה, יציבה, שונות גדולה, וירידה: גבוהה או נמוכה ועלייה: גבוהה או נמוכה. נמצאה ירידה שנתית מובהקת של השונות המשוקללת יום-לילה בלחץ הדם הסיסטולי בין הבסיס והמעקב. שונות גבוהה יציבה היתה קשורה באופן מובהק בתמותה מכל סיבה (יחס סיכון של 3.03) ותמותה CV (יחס סיכון של 3.70) לאחר מעקב חציוני של 8.6 שנים. בצורה דומה נמצא גם סיכון מוגבר בירידת השונות מגבוהה לנמוכה.

Chowdhury EK, Nelson MR, Wing LMH, et al; Second Australian National Blood Pressure Study Group. Change in blood pressure variability among treated elderly hypertensive patients and its association with mortality. J Am Heart Assoc. 2019 Nov 5;8(21):e012630. Epub 2019 Nov 4.

 

הערת פרופ' יודפת

שונות בלחץ הדם מוכרת כיום כקשורה בעלייה באירועים CV ובתמותה. חישובי השונות נערכו לרוב על פי מדידות לחץ הדם במרפאה בין ביקור לביקור. יתרונו של מחקר זה שהוא הסתמך על מדידת לחץ הדם בניטור אמבולטורי ולכן חושבה השונות לפי המדידות הרבות ביום ובלילה.  בחידושי חודש אוקטובר השנה הבאתי תוצאות של מחקר שהראה ששונות בין ביקור לביקור קשורה בירידה בקוגניציה. במחקר הנוכחי נמצא 1. שטיפול בחולי יל"ד קשישים יכול להוריד את לחץ הדם ואת השונות הסיסטולית האמבולטורית. 2. ששונות סיסטולית גבוהה שמוגדרת כרמה חציונית בסיסית קשורה בעלייה בתמותה במעקב ארוך-טווח למרות שרמה זאת נשארה גבוהה או ירדה תוך המעקב. שונות גבוהה במיוחד נמצאה בקרב מעשנים ושימוש מוגזם באלכוהול. לא נבדקה במחקר השפעת סוגי התרופות השונות ליל"ד וכן השפעת מחלות נלוות על השונות ומספר המשתתפים היה קטן. עם כל זאת, זהו המחקר הראשון שניתן לסמוך על האמינות האובייקטיבית של מדידות לחץ הדם בניטור האמבולטורי לעומת אמינותם של המדידות במרפאה שהיו מבוססות לרוב על שתיים או שלוש מדידות עוקבות ביום בלבד ולא על מדידות גם בלילה כמו במחקר הנוכחי.

כתיבת תגובה