האם ההבדל בין לחץ הדם הסיסטולי בין הידיים קשורה בעלייה בתמותה מכל סיבה, בתמותה CV ובאירועים CV? – מטה אנליזה.

תאריך: 20201231

מטרת  המטה –אנליזה שבוצעה ע"י מרכזים רפואיים בארצות רבות ומבוססת על נתונים אישיים של המשתתפים היתה: 1 לכמת קשרים עצמאיים של הבדלים סיסטוליים בין הידיים עם תמותה ותמותה CV. 2. לפתח מודלים פרוגנוסטיים מתוקפים שכוללים הבדל בין הידיים. 3. לבדוק האם הבדל בין הידיים נשאר קשור בסיכון לאחר תיקנון למדד סיכון CV שכיחים. איסוף כלל הנתונים על ההבדלים בלחץ הדם בין הידיים הוכנס למסד נתונים אישיים של המשתתפים – INTERPRESS –IPD Collabiration. נכללו נתונים מ – 24 צחקרים (53,827 משתתפים). ההבדל בלחץ הדם בין הידיים היה קשור באופן מובהק בתמותה מכל סיבה ותמותה CV: יחסי סיכון מתמשכים של 1.05 ו – 1.06 לכל הבדל של 5 ממ"כ בלחץ הסיסטולי בין הידיים. יחסי הסיכון לתמותה מכל סיבה עלו באופן מובהק לפי מידת ההפרש בין הידיים החל מיעד שווה או מעל 5 ממ"כ (יחס סיכון של 1.07).הבדלים סיסטוליים בין הידיים לכל 5 ממ"כ היו קשורים באופן מובהק באירועים CV באנשים עם מחלות קודמות לאחר תיקנון ל – ASCVD (יחס סיכון של 1.04), ל – 1.04 על פי מדד פרמינגהם ל – 1.12 לפי QRISK2.

Clark CE, Warren FC, Boddy K, et al. Associations Between Systolic Interarm Differences in Blood Pressure and Cardiovascular Disease Outcomes and Mortality: Individual Participant Data Meta-Analysis, Development and Validation of a Prognostic Algorithm: The INTERPRESS-IPD Collaboration. Hypertension. 2020 Dec 21: Epub ahead of print.

הערת פרופ' יודפת

במטה –אנליזה היחידה שפורסמה עד עתה שמבוססת על הבדל בלחץ הסיסטולי בין בידיים שנמדד באופן סימולטני זוהה סיכון CV נוסף מעבר לגורמי הסיכון הקלאסיים. כל עלייה ב – 5 ממ"כ מעלה את הסיכון לתמותה מכל סיבה, לתמותה CV ולאירועים CV כאשר פער של 10 ממ"כ בלחץ הסיסטולי בין הידיים אמור להיחשב כגבול העליון של התקין לאור תוצאות מטה-אנליזה זאת. לפי טענת המחברים טיפול להורדת לחץ הדם ובשאר גורמי הסיכון ה – CV אמור לתקן לטובה פער זה. הם אינם מביאים הסבר על המנגנון האפשרי שקשור בעליית הפער בין הידיים לסיכונים שנמצאו. יש לקבל תוצאות מחקר זה בזהירות בהיותו מחקר אפידמיולוגי ואני מקווה שיערך מחקר פרוספקטיבי שיבדוק האם הורדת לחץ הדם על פי ABPM סימולטני בין הידיים וטיפול בגורמי מהסיכון הרגילים ישפר את הפער בלחץ הסיסטולי בין הידיים ויפחית את התמותה מכל סיבה, התמותה ה – CV והאירועים ה – CV.

כתיבת תגובה