האם לחץ הדם הסיסטולי בשינה הוא גורם סיכון עצמאי לפרפור פרוזדורים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 28/02/2018

מטרת המחקר שנערך בפינלנד היתה לבדוק האם עלייה בלחץ הדם הסיסטולי בשינה תתרום מידע נוסף על הסיכון ארוך הטווח של פרפור הפרוזדורים בנוסף ללחץ הדם הסיסטולי במשך היום והאם יתרמו ממצאי המחקר לנקיטת שיטות טיפול נוספות למניעת עליית הסיכון לפרפור עם עליית הגיל. נכללו במחקר 903 אנשים עם ובלי יל"ד בגיל 40-59 שגויסו מתוך מחקר OPERA (Oulu Project Elucidating Risk of Atherosclerosis) שעברו ABPM כולל בדיקות קליניות ומעבדתיות. במעקב ממוצע של 16.4 שנים אירעו 91 (10%) מקרים חדשים של פרפור פרוזדורים שהצריכו הפניה למיון או לביקור בביה"ח. ממוצע לחץ הדם הסיסטולי בלילה היה המשתנה היחיד החזק ביותר והמובהק להיארעות של פרפור פרוזדורים מתוך כל מרכיבי ה- ABPM הבסיסי. (120.8 לעומת 116.4 ממ"כ בחולים עם פרפור לעומת אלו ללא פרפור). רק גיל ו – BMI נשארו מובהקים לגבי חיזוי פרפור הפרוזדורים לאחר תיקנון לחזאים לפרפור פרוזדורים כמו גיל, מגדר, BMI, גובה, עישון, SGOT, חומצת השתן ורמת גלוקוזה בצום. ממוצע לחץ הדם הסיסטולי בלילה נשאר עדיין מובהק (יחס סיכון של 1.07 לעל עלייה ב – 5 ממ"כ) גם לאחר תיקנון לסיכונים הקליניים.

Perkiömäki JS, Nortamo S, Ylitalo A, et al. Ambulatory blood pressure characteristics and long-term risk for atrial fibrillation. Am J Hypertens. 2017;30:264-270.

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שרק לחץ הדם הסיסטולי בשינה (לא הדיאסטולי ולא במשך שעות היום) מכל מרכיבי ה – ABPM הוא גורם סיכון עצמאי לפרפור פרוזדורים. כידוע, במחקרים קודמים נמצא שלחץ הדם הלילי הוא חזאי מובהק גם לאירועים CV. ההיארעות של פרפור הפרוזדורים נצפתה כבר החל מהשנה הששית של המעקב וכל כמה שהמעקב היה ארוך יותר כך היו יותר אירועים. ממצא זה מראה שללחץ הדם הלילי יש השפעה על העצוב מחדש של העורקים, ועם הגיל, עולה קשיות העורקים ביחד עם עליית לחץ הדם הסיסטולי וכולם תורמים לעלייה בסיכון לפרפור הפרוזדורים. נמצא גם שדופק איטי היה קשור בסיכון לפרפור פרוזדורים אם כי ההסבר לכך אינו ברור. גם להשמנה יש תרומה ניכרת להתפתחות פרפור הפרוזדורים שנמצאה כבר במחקרים קודמים. המגבלה העיקרית של מחקר זה היא התבססותו על ABPM יחיד ובנוסף, שלא נבדקו גורמים שהשפיעו על איכות השינה ואין כל מידע על השפעת הטיפול התרופתי על ההיארעות של פרפור הפרוזדורים. השאלה הגדולה שעדיין לא נפתרה היא האם טיפול תרופתי לפני השינה להורדת לחץ הדם יכול להוריד את הסיכון ה – CV בכלל ואת הסיכון לפרפור הפרוזדורים בפרט.

כתיבת תגובה