האם אין כל הבדל בין שני המגדרים בין התוצאים ה – CV והכלייתיים ותופעות הלוואי במחקר SPRINT?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/03/2018

מטרת העיבוד הנוכחי של מחקר SPRINT היתה לבדוק את השפעת הורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ לעומת הורדתו מתחת ל – 140 ממ"כ על התוצאים ה – CV, הכלייתיים והבטיחותיים על פי מגדר. כידוע, במחקר השתתפו 9,361 גברים ונשים בגיל 50 ומעלה עם לחץ דם סיסטולי של 139 ממ"כ או יותר, שנטלו 0-4 תרופות ליל"ד והיו בסיכון CV מוגבר אבל ללא סוכרת. משלב התוצא הראשוני היה היארעות של אוטם שריר הלב, אי ספיקת לב, תסמינים כליליים אחרים, שבץ מוחי או תמותה CV. נבדקו גם התמותה מכל סיבה, התוצאים הכלייתיים ותופעות לוואי חמורות. משלב התוצא הראשוני בהורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ (בהשוואה להורדתו מתחת ל – 140 ממ"כ) ירד ב – 16% בנשים וב – 27% בגברים שאינו מובהק. במידה דומה, לא נמצא כל הבדל מובהק בין המגדרים בהשפעת הטיפול הנמרץ על מרכיבים במשלב התוצא הראשוני , בתוצאים הכלייתיים וכלל תופעות הלוואי החמורות.

Foy CG, Lovato LC, Vitolins MZ, et al; SPRINT Study Research Group. Gender, blood pressure, and cardiovascular and renal outcomes in adults with hypertension from the Systolic Blood Pressure Intervention Trial. J Hypertens. 2018;36:904-915.

הערת פרופ' יודפת
תוצאות העיבוד הנוכחי מראות שלא נמצא הבדל מובהק בין המגדרים לגבי משלב התוצא הראשוני וכל מרכיביו ע"י טיפול נמרץ בהורדת לחץ הדם באירועים ה – CV, הכלייתיים ותופעות הלוואי החמורות. ממצא זה נכון לגבי תוצאותיו אם כי לתהליכים הביולוגיים של האישה בשלבים שונים של חייה כמו ווסת, היריון וחדילת אורח ולמצבים ביולוגיים ייחודיים אצל גברים יש השפעה על הבריאות ה – CV. גם לגבי יל"ד קיימים הבדלים בין המגדרים שנעים משכיחות שונה של יל"ד (גדולה יותר בגברים עד העשירון החמישי ושכיחות גדולה יותר בנשים בגילאים המתקדמים ושכיחות גדולה יותר של יל"ד של החלוק הלבן בנשים) אלא שלכל אלו יש כנראה השפעה נמוכה יותר לגבי הפגיעה באברי מטרה והסיכון ה – CV. מרבית ההנחיות לטיפול ביל"ד מתייחסות לשני המגדרים כמקשה אחת פרט לטיפול בהיריון. במאמר המערכת מציינים הכותבים ש"אין כל ראייה" שקיים הבדל בהשפעת טיפול ביל"ד בין שני המגדרים הוא למעשה "חסר של ראיות". ידוע שנשים פחות מיוצגות במחקרים CV (ב – SPRINT שיעור הנשים היה 36% בלבד). יחס הסיכון של נקודת הסיום הראשונית בנשים היה 0.84 שלא הגיע למובהקות בגלל סיום מוקדם של המחקר והשיעור הנמוך של הנשים. קיימים גם הבדלים אחרים כמו בעישון (7.8 חבילות לשנה בנשים לעומת 14.9 בגברים) ופעילות גופנית (35.5% מהנשים דיווחו שאף פעם או באופן נדיר לעומת רק 22.5% גברים). כדי לתרגם ממצאי מחקר זה לפרקטיקה היום יומית עלינו לשקול את היתרונות של טיפול נמרץ ליל"ד לעומת תופעות הלוואי הצפויות תוך גישה אישית לכל חולה ומגדרו.

כתיבת תגובה