האם יל"ד של החלוק הלבן בחולים ללא טיפול הוא גורם סיכון CV ותמותה מכל סיבה?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/03/2017

מטרת המטה-אנליזה שבוצעה ע"י חוקרים מסין היתה לבדוק את הקשר בין יל"ד של החלוק הלבן והסיכון ה – CV ולתמותה. נקודות הסיכון הראשוניות היו הסיכון ה – CV והתמותה הכללית שקשורה ביל"ד של החלוק הלבן תוך ריבוד למצב הטיפול ביל"ד. נערך חישוב של הסיכונים היחסיים של האירועים בהשוואה לנורמוטנסיביים. נכללו במטה-אנליזה 23 עוקבות (20,445 משתתפים) לחישוב הסיכון ה – CV באנשים עם יל"ד של החלוק הלבן ללא טיפול תרופתי בבסיס או חולים מטופלים או אוכלוסייה מעורבת מטופלת ולא מטופלת. יל"ד של החלוק הלבן בעוקבות ללא טיפול (במעקב ממוצע של 8 שנים) היה קשור בעלייה של 38% בסיכון ה – CV ושל 20% בתמותה הכללית בהשוואה ללחץ דם תקין. הסיכון ה – CV בעוקבות מעורבות היה גבוה ב –19% והתמותה הכללית ב –50% בהשוואה ללחץ דם תקין. מצד שני, לא נמצא כל סיכון מוגבר לאירועים CV או לתמותה כללית בחולים מטופלים תרופתית. לא נמצאה קורלציה בעיבודים מטה-רגרסיביים בין מדידות לחץ הדם במרפאה או מחוץ למרפאה לסיכון ה – CV.

Huang Y, Huang W, Mai W, et al. White-coat hypertension is a risk factor for cardiovascular diseases and total mortality. J Hypertens. 2017 Apr;35(4):677-688.

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שיל"ד של החלוק הלבן קשור בעליית הסיכון ה –(CV (19% ותמותה מכל סיבה (50%) בהשוואה ללחץ דם תקין. במטה –אנליזה שפורסמה בשנת 2016 נמצאה עלייה מובהקת של הסיכון ה – CV ב –73% ובתמותה מכל סיבה ב –179%. מספר היבטים דורשים הבהרות נוספות. לא ברור האם כל או מרבית תתי הקבוצות של חולים עם יל"ד של החלוק הלבן מראים סיכון מוגבר או שזה מוגבל ללחצי דם ספציפיים ולפנוטיפים דמוגרפיים או קליניים. במחקר IDACO נמצא שהסיכון ה – CV קיים יותר בקשישים עם סיכון CV גדול ולא בצעירים עם סיכון נמוך. במטה-אנליזה הנוכחית נמצא שהסיכון ה – CV היה גבוה כמעט ב –40% באלו ללא טיפול ולא באלו שקיבלו טיפול. הגורמים לעליית הסיכון ביל"ד של החלוק הלבן אינם כל כך ברורים.  יל"ד של החלוק הלבן מלווה בשכיחות גדולה יותר של דיסליפידמיה, סוכרת, אי סבילות לגלוקוזה, השמנה והפרעות מטבוליות אם כי במטה-אנליזה הנוכחית נמצא שלחץ הדם נשאר גבוה גם לאחר תיקנון לגורמים מטבוליים. במחקר PAMELA ובמטה-אנליזה הנוכחית נמצא שיל"ד של החלוק הלבן במרפאה מלווה פעמים רבות בעלייה קטנה של מספר ממ"כ אמנם עדיין בטווח התקין במדידות בבית וב – ABPM ועלייה קטנה זאת היא הגורמת לעלייה בסיכון ה – CV. בעייה נוספת שאינה פתורה היא מה היא השפעת הטיפול ביל"ד של החלוק הלבן על הפרוגנוזה ה – CV. במחקר  European Lacidipine Study on Atherosclerosis נמצא שטיפול של 4 שנים ביל"ד של החלוק הלבן להורדת לחץ הדם במרפאה ללא ירידה ב – ABPM הוריד את לחץ הדם ללא השפעה מובהקת על הפרוגנוזה ה – CV. יש צורך במחקרים נוספים לבדוק נושא זה כפי שאנו זקוקים למחקרים שיבדקו מהי השפעת הטיפול ביל"ד ממוסך על הפרוגנוזה ה – CV.

כתיבת תגובה