המיתאם של יל"ד לילי ויומי בדידים בין שני ניטורים אמבולטוריים עוקבים הוא נמוך.

תאריך: 06/05/2015

מטרת המחקר האמריקאי היתה לבדוק האם ממצא של יל"ד לילי בדיד (ללא יל"ד במשך היום) בניטור אמבולטורי ישוחזר במידה דומה בניטור נוסף לאחר תקופה קצרה. המחקר נערך במסגרת Improving the Detection of Hypertension Study ובו נכללו 282 מבוגרים ממנהטן העליון ללא מחלה קרדיו-וסקולרית, אי ספיקת כליות או יל"ד. ניטור שני לאחר הראשון בוצע בממוצע אחרי 33 ימים. (אבחנת יל"ד יומי אם שווה או מעל 135/85 ממ"כ ויל"ד לילי אם שווה או מעל 120/70 ממ"כ). נערכה חלוקה ל – 3 פנוטיפים: יל"ד לילי בדיד ללא יל"ד ביום, יל"ד יומי בדיד ללא יל"ד לילי, יל"ד גם ביום וגם בלילה. בניטור הראשון סבלו 9.2% (8.5% בניטור השני) מיל"ד לילי בדיד, 7.4% (6.7% בניטור השני) מיל"ד בדיד ביום – 17.7% (19.1% בניטור השני) סבלו מיל"ד יומי ולילי. הקורלציה בין שתי המדידות (בשיטת Kappa) היה 0.21 (סבירה 021-0.40) ביל"ד לילי בדיד, 0.25 (סבירה) ביל"ד יומי בדיד ו – 0.65 (מוצקה 061-0.80( ליל"ד יומי ולילי (כולם מובהקים).

Abdalla M, Goldsmith J, Muntner P, et al. Is isolated nocturnal hypertension a reproducible phenotype? Am J Hypertens. 2015 Apr 22. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
יל"ד לילי בדיד קשור בעליית הסיכון לאירועים הקרדיו-וסקולריים ולתמותה ללא כל קשר לערכי לחץ הדם ביום. הממצא במחקר זה מראה שליל"ד בדיד יש יכולת שיחזור חלשה. בניגוד לכך, ליל"ד לילי, יומי ולשניהם יחד יש יכולת שיחזור מוצקה. בעקבות ממצא זה שתואר במחקר זה בפעם הראשונה מציעים החוקרים לא להסתמך על ניטור אמבולטורי בודד כדי לאתר חולים עם יל"ד לילי בדיד. במחקרים של הקבוצה של Hermida מספרד נמצא שטיפול ביל"ד לפני השינה מוריד באופן מובהק את לחץ הדם הלילי, הופך nondippers ל – dippers ומוריד את הסיכון הקרדיו-וסקולרי בהשוואה למטופלי הבוקר. אין עדיין כל נתונים על השפעת הטיפול הלילי במקרים של יל"ד לילי בדיד. הממצאים הראו גם שללחץ הדם בשינה ובערות יש יכולת שחזור גם לערכי לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי. בעקבות התוצאות ממליצים המחברים שניתן לסמוך על תוצאות של ניטור אמבולטורי יחיד כדי לאתר אנשים עם יל"ד ביום או בלילה ללא כל צורך לסווג הלאה לחולים עם צורות בודדות של יל"ד כמו יל"ד לילי בדיד או יומי בדיד. ההערה שלי היא שהצעה זאת מבלבלת היות וגם בניטור היחיד אני מוצא אנשים עם יל"ד במשך 24 שעות אבל לחלקם יש רק יל"ד ביום ולחלקם רק יל"ד בלילה ולפי תוצאות המחקר הנוכחי עלי לבצע ניטור שני על מנת לבדוק את מידת השחזור של ממצאים אלו.

כתיבת תגובה