האם השונות בלחץ הדם הסיסטולי בין ביקור לביקור היא חזאית עצמאית לסיכון ה – CV?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/06/2017

מטרת העיבוד (לאחר מעשה) של מחקר ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation) היתה לבדוק האם בדיקת השונות בלחץ הדם הסיסטולי יכולה לתת תרומה נוספת לחיזוי ארוך טווח לסיכון ה –  CV מעבר לגורמי הסיכון המסורתיים. מחקר ADNANCE היה כזכור, אקראי ומבוקר שנערך בחולי סוכרת מסוג 2 והמשכו כמחקר תצפיתי היה ADVANCE-ON. בעיבוד  נכללו 9,114 חולים שלא עברו אירועים מקרו-וסקולריים או כלייתיים גדולים או תמותה תוך 24 החודשים הראשונים. הערכת השונות הסיסטולית בין ביקור לביקור נבדקה בנתוני 6 ביקורים במשך תקופה זאת ונערכה בעיקר (נבדקו גם שיטות אחרות) ע"י סטיית התקן. המעקב של האירועים המצטברים נמשך 7.6 שנים. התוצא הראשוני היה שילוב של אירועים מקרו-וסקולריים וכלייתיים גדולים ותמותה מכל סיבה. מידת סטית התקן של לחץ הדם הסיסטולי היה קשורה באופן ישיר ומובהק בעליית הסיכון של התוצא הראשוני לאחר תיקנון לממוצעי לחץ הדם הסיסטולי וגורמי סיכון CV אחרים. יחס הסיכון בסטיית התקן הגדולה ביותר לעומת הנמוכה ביותר היה 1.39 (מובהק). התוצאות היו דומות ומובהקות גם לאירועים מקרו-וסקולריים בלבד או לתמותה מכל סיבה בלבד. הוספת השפעת השונות שנבדקה ע"י סטית תקן של לחץ הדם הסיסטולי שיפרה באופן מובהק את סיווג הסיכון ל – 8 שנים (תוספת נטו של שיפור ב –  5.3%). התוצאות היו דומות גם בחישוב השונות בין ביקור לביקור לפי מדדים אחרים של השונות.

Ohkuma T, Woodward M, Jun M, et al; on behalf of the ADVANCE Collaborative Group. Prognostic value of variability in systolic blood pressure related to vascular events and premature death in type 2 diabetes mellitus: The ADVANCE-ON Study. Hypertension. 2017June 5. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
בעיבוד הנוכחי נמצא שעלייה במידת השונות של לחץ הדם הסיסטולי קשורה ישירות בעליית הסיכון לאירועים CV וכלייתיים גדולים ותמותה מכל סיבה בחולי סוכרת מסוג 2 לאורך תקופה של 8 שנים. נמצא גם קשר מובהק בין השונות לבין אוטם שריר הלב וקשר על גבול המובהקות עם תמותה CV. לא נמצא אמנם קשר עם שבץ מוחי והחוקרים מסבירים זאת בחסר שנובע מהעיבוד הסטטיסטי. מכאן, שחישוב השונות בין ביקור לביקור על פי סטית התקן או שיטה אחרת יכול להוסיף לנו חזאי נוסף לסיכונים הנ"ל בנוסף לגורמי הסיכון האחרים. היות העיבוד תצפיתי מעורר את השאלה האם השונות לסיכונים ה – CV והתמותה היא הגורם או אולי להיפך – היא תוצאה מלחץ הדם הגבוה. מאמר המערכת מניח שהשונות היא הגורם. ממצאים אלו מעוררים את השאלה האם זה מעשי לחשב את השונות בין ביקור לביקור. תרשים ה – ABPM מאפשר לבדוק את השונות בין מדידה למדידה במשך 24 שעות כולל השונות בזמן הערות והשינה. לעומת זאת, 16 מדידות של לחץ הדם בבית במשך 4 ימים רצופים יכולה לתת לנו הערכה על מידת השונות. לעומת זאת, לרופא המשפחה אין הכלים לבדיקת השונות בין מדידה למדידה במרפאה. אנו יודעים שטיפול ב – CCBs ודיורטיקה נוטים להעלות את השונות ואילו חסמי בטא וחסמי המערכת רנין-אנגיוטנסין נראים כמשפיעים לטובה. אין עדיין כל מחקר שהראה שהורדת השונות מורידה גם את הסיכון ה – CV כך,  שפרט לידע אין לתוצאות עיבוד זה בשלב הנוכחי אין כל השפעה על בחירת הטיפול התרופתי.

כתיבת תגובה