האם איזון לחץ הדם בלבד ולא מידת השונות בין ביקור לביקור קשור באירועים לבביים בחולים כליליים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 04/06/2015

מטרת תת המחקר במסגרת Candesartan Randomised Trial for Evaluation in Coronary Artery Disease, היפאני היתה לבדוק את השפעת השונות בלחץ הדם הסיסטולי בין ביקור לביקור על שיעור האירועים הלבביים בחולים כליליים. במחקר נכללו 2,049 חולי יל"ד עם מחלה כלילית מהם 1,734 נבדקו לפחות 3 פעמים במעקב חציוני של 4.2 שנים. השונות בין ביקור לביקור חושבה לפי סטית התקן. בתקופת המעקב סבלו 18.3% מאירוע לבבי משמעותי. לא נמצא כל קשר בין הרביעון העליון לעומת התחתון והאירועים הלבביים בחלוקה לרביעונים של השונות בלחץ הדם בין ביקור לביקור. לעומת זאת, הרביעון העליון של לחץ הדם הסיסטולי היה קשור באופן מובהק באירועים הלבביים לעומת הרבעון התחתון.

Arashi H, Ogawa H, Yamaguchi JI, et al. Impact of visit-to-visit variability and systolic blood pressure control on subsequent outcomes in hypertensive patients with coronary artery disease (from the HIJ-CREATE Substudy). Am J Cardiol. 2015 Apr 20. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
במחקרים שפורסמו לאחרונה נמצא ששונות בלחץ הדם בין ביקור לביקור מהווה סמן לחיזוי שבץ מוחי, אוטם שריר הלב, אירועים קרדיו-וסקולריים ותמותה מכל סיבה. השונות בלחץ הדם משקפת קשיות של כלי הדם והפעלה של המערכת הסימפתטית. מפתיע לכן שבתת המחקר הנוכחי לא נמצאה כל השפעה של השונות בלחץ הדם בין ביקור לביקור על האירועים הקרדיו-וסקולריים בחולים כליליים ודווקא ערכי לחץ הדם הסיסטוליים במעקב היו קשורים באירועים הקרדיו-וסקולריים. לעומת זאת, במחקר הנוכחי נמצא שגיל מבוגר, מגדר נשי, ערכי לחץ דם גבוהים, שכיחות נמוכה של דיסליפידמיה ושכיחות גדולה של מחלת עורקים היקפית היו קשורים בשונות מוגברת של לחץ הדם הסיסטולי. החולים שנכללו בתת מחקר זה היו בגיל מתקדם עם מחלה כלילית וכולם טופלו תרופתית בעיקר ע"י חסמי תעלות הסידן, תרופות משתנות דמויות-תיאזידים וחסמי המערכת רנין-אנגיוטנסין כאשר לכולם יש השפעה על הפחתת השונות בלחץ הדם. החוקרים משערים שזאת הסיבה לממצא השלילי בתת המחקר הנוכחי.

כתיבת תגובה