האם reverse dipping בחולי יל"ד ממוסך שאינם מטופלים קשור בסיכון מוגבר לשבץ מוחי?

תאריך: 01/08/2018

מטרת המחקר האיטלקי היתה לבדוק מאפיינים CV קליניים והתוצא ה – CV בדפוסים שונים בשינה בחולי יל"ד ממוסך. מתוך 6,695 משתתפים נבחרו 2,628 מבוגרים ללא טיפול תרופתי כאשר 153 (5%) סבלו מיל"ד ממוסך (נמוך במרפאה מ – 140/90 ממ"כ ושווה או גבוה מ – 130/90 ב – ABPM). דפוס הלילה של אלו עם יל"ד ממוסך הראה ש – 67 (43.8%) היו nondippers, 65 (42.5%) dippers ו- 21 (13.7%) reverse dippers (כלומר, ממוצע ערכי לחץ הדם בשינה היו גבוהים מממוצע ערכי לחץ הדם בערות). לא היה כל הבדל בין 3 דפוסי השינה מבחינה דמוגרפית, מאפיינים קליניים והשכיחות של גורמי הסיכון פרט שאלו שהיו reverse dippers היו מבוגרים יותר באופן מובהק בהשוואה לדפוסי השינה האחרים. לחץ הדם הסיסטולי במשך 24 שעות ובשינה היה גבוה יותר באופן מובהק ב – reverse dippers מאשר בשתי הקבוצות האחרות: בערות (135.6 לעומת 130.4 ב – nondippers, ו – 128.2 ממ"כ ב –  dippers), בשינה (138.2, 125 ו – 114.5 ממ"כ בהתאמה). חולי ל"ד ממוסך שהיו reverse dippers היו בסיכון גבוה יותר ומובהק לשבץ מוחי גם לאחר תיקנון לגיל, מגדר, BMI, דיסליפידמיה וסוכרת.

Presta V, Figliuzzi I, D'Agostino M, et al. Nocturnal blood pressure patterns and cardiovascular outcomes in patients with masked hypertension. J Clin Hypertens. 2018 Jul 29. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

יל"ד ממוסך הוא ממצא קליני  שעדיין אין לנו עדיין כל הסבר ברור על המנגנון הפתופיסיולוגי שלו, הקליני והטיפולי למרות הקריטריונים המוצעים לאבחנתו. בחלק הוא מאובחן על פי מדידות בבית ובחלק ע"י ABPM בהשוואה למדידות במרפאה. גם השכיחות שלו שונה ויכולה לנוע בין 5% ועד 30% בחולי סוכרת. במחקרים הרבים שעסקו בו נמצא שהוא קשור בנזק לאברי מטרה כמו LVH וטרשת עורקי התרדמה ובעלייה בסיכון לאירועים CV גדולים. אין גם עדיין כל ראייה מחקרית שמראה שהורדתו ע"י טיפול תרופתי קשורה בהורדת הסיכון ה – CV. במחקר הנוכחי לא נכללו חולים מטופלים ולכן המדגם  כלל מספר קטן של חולים עם יל"ד ממוסך שבו נמצא שדפוס השינה של revers dipping קשור בערכים גבוהים יותר של יל"ד ובעומס לחץ דם גבוה יותר בגלל עלייה גדולה יותר בלחץ הפעימה שקשורים בסיכון מוגבר לשבץ מוחי. ממצא אחרון זה עוזר להסביר את הסיכון היחסי הגבוה יותר לשבץ מוחי שנמצא במחקר הרטרוספקטיבי הנוכחי שזאת גם אחת ממגבלותיו בנוסף למספר הקטן של חולי יל"ד ממוסך והיעדר כל מידע על התמותה ה – CV ואירועים שאינה CV. אני מטפל בחולים עם יל"ד ממוסך שהם מעטים ובימים האחרונים היה בטיפולי חולה כזה שסבל מיל"ד ממוסך. מלחץ פעימה מוגבר ביום ובלילה ומ – reverse dipping.

כתיבת תגובה