האם טכיקרדיה ממוסכת בשינה היא חזאית עצמאית לאירועים ה – CV הגדולים ולתמותה מכל סיבה בחולי יל"ד?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/12/2016

מטרת המחקר הבין לאומי היתה לבדוק את הקשר בין טכיקרדיה תלויית-חלוק לבן או טכיקרדיה ממוסכת (דופק תקין במרפאה) עם האירועים ה – CV הגדולים והתמותה בחולי יל"ד. ABPM למשך 24 שעות ומדידות דופק במרפאה בוצעו בקרב 7,602 חולי יל"ד (55% גברים, בגיל ממוצע של 52) שנכללו בששה מחקרים פרוספקטיביים באיטליה, יפאן ואוסטרליה. המשתתפים חולקו לארבע קבוצות: דופק תקין במרפאה ובשינה(בקרב 5,238), טכיקרדיה תלויית-חלוק לבן ( 989), טכיקרדיה ממוסכת (796) וטכיקרדיה קבועה (998). לאחר מעקב חציוני של 5 שנים נמצא בעיבוד בשיטת מודל COX מתוקנן לגיל ומגדר (דופק תקין כבקרה) שטכיקרדיה תלויית-חלוק לבן לא היתה חזאית מובהקת לאירועים CV או תמותה מכל סיבה. בניגוד לכך, טכיקרדיה ממוסכת היתה קשורה ביחס סיכון מובהק של 1.40 וטכיקרדיה קבועה ביחס סיכון מובהק של 1.86 לשיעור גדול יותר של אירועים CV. בנוסף, טכיקרדיה ממוסכת ולא טכיקרדיה קבועה היתה קשורה ביחס סיכון מובהק של 1.62 לתמותה מוגברת. הקשר הזה נשאר יציב גם בעיבוד במודלים רבי משתנים. במודלים אלו נמצא שטכיקרדיה ממוסכת נשארה חזאית עצמאית לסיכון CV מוגבר (יחס סיכון של 1.34) ולתמותה מכל סיבה מוגברת (יחס סיכון של 1.68).

Palatini P, Reboldi G, Beilin LJ, et al. Masked tachycardia. A predictor of adverse outcome in hypertension. J Hypertens. 2016 Dec 7. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקרים אפידמיולוגיים רבים נמצא שדופק מהיר שנמדד במרפאה קשור בסיכון מוגבר לאירועים CV ותמותה. בדומה ליל"ד קיים גם דופק מהיר ממוסך כלומר דופק תקין במרפאה ומהיר ב – ABPM בעיקר בשעות הלילה. במחקר הנוכחי נמצא שדופק מהיר ממוסך ביל"ד קשור בסיכון מוגבר לאירועי CV  גדולים ולתמותה מכל סיבה. קשר זה נשאר יציב גם בחולים שמטופלים בחסמי בטא. לעומת זאת, לא נמצא כל קשר בין האירועים ה – CV והתמותה בחולי יל"ד עם דופק מהיר תלוי-חלוק לבן ובדופק תקין במרפאה וב – ABPM בלילה. במחקר קודם של קבוצה זאת נמצא שדופק מהיר תלוי-חלוק לבן שכיח יותר בחולי יל"ד מאשר באלו ללא יל"ד. בנוסף, וזאת נקודה חשובה – דופק מהיר המרפאה חזאי לאירועים CV או תמותה אם הדופק במדידה הלילית הוא תקין. לצערנו אין עדיין ראייה מבוססת מחקרית מהי נקודת החיתוך להגדרת דופק כמהיר וברוב המחקרים דופק מהיר נקבע באופן שרירותי או לפי החמישון העליון של התפלגות הדופק הוא בין 80 ל – 90. במחקר הנוכחי נקודת החיתוך היתה 85 ליום ו -73 לשינה.

כתיבת תגובה