האם שונות גדולה בין ביקור לביקור בלחץ הדם הסיסטולי בגברים קשורה בסיכון מוגבר לתמותה מכל סיבה, למחלה כלילית, לשבץ מוחי ולאי ספיקת כליות סופנית?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/10/2016

מטרת המחקר האמריקאי היתה לבדוק את הקשר בין שונות מוגברת בלחץ הדם הסיסטולי בין ביקור לביקור לבין תמותה מכל סיבה, אירועים קרדיו-וסקולריים ואי ספיקת כליות סופנית. מתוך מעל 3 מיליון יוצאי צבא בארה"ב עם וללא יל"ד ועם eGFR תקין אותרו 2,865,147 אנשים שעברו תוך שנתיים 8 או יותר מדידות של לחץ הדם. השונות האישית בלחץ הדם בגברים בלבד נבדקה ע"י סטיית התקן ורובדה לרביעיות (מפחות ל – 10.3 ועד מעל 15.6) לבדיקת הקשר עם התמותה מכל סיבה, להיארעות של אירוע כלילי, לשבץ מוחי ולאי ספיקת כליות סופנית תוך תיקנון למאפיינים סוציו דמוגרפיים, eGFR הבסיסי, מחלות נלוות, BMI, לחץ הדם הסיסטולי, לחץ הדם הדיאסטולי וטיפול תרופתי ביל"ד. שונות מוגברת בלחץ הדם הסיסטולי ברבעונים 2-4 בהשוואה לרבעון הנמוך – 1 היתה קשורה בעלייה הדרגתית בכלל האירועים הנ"ל. שונות מוגברת בלחץ הדם היתה קשורה במספר מאפיינים סוציודמוגרפיים (גיל מבוגר, מגדר זכרי, שחורים, גרושים ואלמנים), במאפיינים קליניים (eGFR נמוך בבסיס, לחצי דם סיסטוליים ודיאסטוליים גבוהים) ובמחלות נלוות (יל"ד, סוכרת, מחלה CV ומחלת ריאות).

Gosmanova EO, Mikkelsen MK, Molnar MZ, et al. Association of systolic blood pressure variability with mortality, coronary heart disease, stroke, and renal disease. J Am Coll Cardiol. 2016;68:1375-86.

הערת פרופ' יודפת:
במחקר תצפיתי זה מסוג "חתך" נמצא מה שכבר ידוע תקופה ארוכה ששונות מוגברת בלחץ הדם קשורה בפרוגנוזה קרדיו-וסקולרית גרועה ובתמותה מוגברת מכל סיבה. היות המחקר תצפיתי אינו מאפשר אמנם לקבוע סיבתיות אבל יתרונו במספר הגדול של המשתתפים והשהשונות נבדקה באופן אישי לכל אחד מהמשתתפים. השונות בלחץ הדם מושפעת משני גורמים עיקריים – גורמים חיצוניים (שונות הטכניקות של מדידת לחץ הדם, דבקות בטיפול התרופתי, סוגי הטיפול השונים, גורמים סביבתיים וגורמים התנהגותיים) וגורמים פנימיים (שינויים תלויי-גיל בגמישות העורקים, שינויים תלויי-גיל בבארו-קולטנים, גורמים הורמונאליים וגורמים גנטיים). חלק מגורמים אלו נמצאו בקשורים בתוצאות במחקר הנוכחי שלא כלל נשים ולכן לא ניתן להסיק את תוצאותיו לגבי מגדר זה. רק מחקר אקראי ומבוקר יוכל להוכיח האם הורדת השונות תביא לשיפור הפרוגנוזה ה – CV ובתמותה מכל סיבה. תוצאות מנוגדות נמצאו במחקרים השונים על השפעת סוגי תרופות שונים ליל"ד על השונות. במטה-אנליזה של 389 מחקרים אקראיים ומבוקרים נמצא ש – CCBs ודיורטיקה (לא הלולאה) היו קשורים בהורדת השונות בעוד שמעכבי המערכת רנין-אנגיוטנסין וחסמי ביטא העלו אותה. מכל אלו קיימת הסכמה כוללנית ש – CCBs מורידים את השונות בהשוואה לפלצבו.

כתיבת תגובה